Zjednoczenie sił na rzecz CITES

9 stycznia 2006 r. w siedzibie WWF Polska w Warszawie odbyło się spotkanie większości polskich instytucji zaangażowanych we wdrażanie Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), regulującej międzynarodowy handel gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

W spotkaniu zorganizowanym przez PTOP „Salamandra” oraz WWF Polska wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (w charakterze obserwatorów) i Ministerstwa Sprawiedliwości, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Policji, Służby Celnej, Inspekcji Weterynaryjnej, ogrodów zoologicznych i botanicznych oraz organizacji społecznych (WWF, PTOP „Salamandra”, TOZ).
Podczas spotkania powołano do życia Grupę Roboczą ds. CITES. Jej pracom patronuje Komisja do Spraw CITES Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Grupa Robocza stanowić będzie platformę ułatwiającą wymianę informacji i współpracę między podmiotami zaangażowanymi w egzekwowanie przepisów ochrony przyrody w zakresie zwalczania nielegalnego handlu chronionymi roślinami i zwierzętami. Regularne spotkania Grupy, podczas których omawiane będą priorytetowe zagadnienia, powinny umożliwić lepszą koordynację działań, a przez to zwiększyć skuteczność przestrzegania w Polsce Konwencji Waszyngtońskiej i regulacji unijnych w tym zakresie.

Podczas pierwszego spotkania Grupy rozpoczęto dyskusję na temat optymalnego sposobu rozwiązania problemu braku schronisk dla znajdowanych, zatrzymywanych i konfiskowanych zwierząt z chronionych gatunków. Uczestnicy podkreślili, że problem postępowania ze skonfiskowanymi żywymi zwierzętami znacząco utrudnia skuteczną walkę z nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami i musi być rozwiązany jak najszybciej. Tematem przewodnim kolejnego spotkania Grupy Roboczej ds. CITES będzie zebranie i przedyskutowanie rekomendacji do zmian w ustawie o ochronie przyrody, ułatwiających odpowiednie wdrażanie i egzekwowanie przepisów Konwencji.

Andrzej Kepel