Katar pomoże słoniom?

W Doha rozpoczęło się 2-tygodniowe posiedzenie Konferencji Stron CITES. Wśród licznych tematów, które będą przedmiotem obrad i decyzji Konferencji, na szczególną uwagę zasługują propozycje objęcia ochroną CITES kilku gatunków rekinów, tuńczyka błękitnopletwego, chwytnic (rodzaj płazów) i koralowców czerwonych, a także podniesie statusu ochronnego niedźwiedzia polarnego. Tradycyjnie wiele emocji budzą sprzeczne propozycje różnych krajów afrykańskich, dotyczące ułatwienia bądź ograniczenia handlu kością słoniową.

15 Konferencja Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) rozpoczęła się 13 marca 2010 r. w stolicy Kataru i potrwa do 25 marca. Polskę oficjalnie reprezentują dwaj przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (polskiego organu zarządzajacego CITES) oraz reprezentant Państwowej Rady Ochrony Przyrody (organu naukowego). Prace przygotowawcze do udziału w Konferencji trwały od kilku miesięcy na forum Unii Europejskiej, gdyż wszystkie kraje Wspólnoty są zobligowane do głosowania w jednakowy sposób. W większości spraw stanowiska są już ustalone (np. zgodnie ze stanowiskiem Polski, UE będzie  przeciwstawiać się propozycji wyłączenia rysia rudego Lynx rufus spod ochrony CITES, gdyż rezygnacja z kontroli handlu futrami rysi rudych mogłaby stanowić zagrożenie dla naszych rodzimych rysi euroazjatyckich. Wciąż jednak stanowisko Unii w niektórych sprawach pozostaje otwarte i decyzja będzie podejmowana na miejscu – w oparciu o wyniki dyskusji podczas Konferencji. Dotyczy to np. propozycji przeniesienia populacji słoni afrykańskich z Tanzanii i Zambii do Załącznika II CITES i zezwolenie na sprzedaż zapasów kości słoniowej z tych krajów. Biorąc pod uwagę m.in. wzrost kłusownictwa na słonie afrykańskie, obserwowany w ostatnich klatach, Polska jest przeciwna tym propozycjom.


W obradach aktywnie uczestniczą także organizacje pozarządowe, które mają prawo zabierać głos w dyskusji i przedstawiać swoje argumenty i informacje. Koalicję organizacji z Europy Środkowej  i Wschodniej (CEEweb) reprezentują czterej przedstawiciele z Bułgarii, Rumunii, Ukrainy i Polski. Koordynatorem tej delegacji jest Borys Kala z PTOP "Salamandra".

Drugiego dnia spotkania CEEweb będzie dystrybuował wśród uczestników Konferencji najnowszy raport dotyczący internetowego handlu okazami gatunków chronionych. Raport przedstawia wyniki przeprowadzonego w roku 2009 monitoringu tego handlu w 6 krajach europejskich. Badania te i przygotowanie raportu koordynowała „Salamandra”. Wg tej samej polskiej metody w ubiegłym roku CATCA przeprowadziła monitoring e-handlu chronionymi zwierzętami w Ekwadorze, a raport także jest dostępny dla uczestników Konferencji. Mamy nadzieję, że raporty te będą stanowiły mocny argument wspierający propozycję zmiany jednej z rezolucji CITES, zmierzającą do wzmocnienia kontroli handlu internetowego. Propozycja ta będzie głosowana w kolejnych dniach. Przedstawiciele CEEweb starają się także wspierać propozycje włączenia niedźwiedzia polarnego do CITES oraz lobbują przeciw pomysłom wyłączenia rysia rudego spod ochrony i ograniczenia ochrony słoni – wyjaśniając skutki takich decyzji przedstawicielom krajów nie mających jeszcze wyrobionego zdania na ten temat.

Więcej informacji o Konferencji można znaleźć na oficjalnej stronie CITES.

 Andrzej Kepel


alt