Niedźwiedź polarny nadal w obrocie komercyjnym

alt Dziś Konferencja stron CITES nie zgodziła się na przeniesienie niedźwiedzia polarnego do Załącznika I.


Niedźwiedź polarny jest sztandarowym przykładem gatunku zagrożonego przez zmiany klimatyczne. Kurczenie się pokrywy lodowej i skracanie się czasu obecności kry lodowej na wodach polarnych utrudnia niedźwiedziom dostęp do zasobów pokarmowych (fok). To sprawia, że gatunek ten uznawany jest za zagrożony wyginięciem w ciągu kilkudziesięciu lat. Mimo tego w Kanadzie niedźwiedzie polarne są pozyskiwane w dużej liczbie do celów komercyjnych, a ich skóry są sprzedawane także za granicę. Eksploatowane są także populacje, których liczebność niepokojąco maleje, a limity polowań ustalane są na poziomie przewyższającym bezpieczne liczby sugerowane przez naukowców.


USA zaproponowało przeniesienie niedźwiedzia polarnego z Załącznika II do Załącznika I. Gatunki z Załącznika II mogą być przedmiotem obrotu komercyjnego (jak to ma miejsce obecnie w przypadku tego gatunku), jeśli pozyskanie jego okazów jest zgodne z prawem. W przypadku przeniesienia do Załącznika I, eksport okazów pochodzących z wolności w celach komercyjnych byłby zakazany, nawet jeśli zostałyby „pozyskane” np. zgodnie z kanadyjskimi przepisami.


Dziś propozycja ta została poddana głosowaniu. Do akceptacji wymagane jest 2/3 głosów popierających. Wyniku tego nie udało się uzyskać, w znacznej części ze względu na negatywny stosunek Unii Europejskiej. Wszystkie państwa Unii musiały wg zasad wynikających z prawa wspólnotowego głosować w jednakowy sposób – zgodnie z przyjętym wcześniej stanowiskiem. A stanowisko to było negatywne. Polska i kilka innych krajów, które popierały przeniesienie niedźwiedzia polarnego do Załącznika I CITES, zostały wcześniej na forum Unii przegłosowane. Większość krajów Unii przychyliła się do stanowiska, że głównym zagrożeniem dla niedźwiedzi są zmiany klimatyczne, a pozyskiwanie na cele handlowe czy w ramach polowań komercyjnych ma znaczenie marginalne.


alt