Cerowanie sieci Natura 2000

Ministerstwo Środowiska konsultuje propozycje kolejnych obszarów

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pojawiły się do konsultacji projekty kolejnych obszarów Natura 2000. Propozycja ta obejmuje 76 obszarów ptasich (z terenu całej Polski) oraz 11 obszarów siedliskowych (z regionu alpejskiego).
Podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi na początku września 2006 r. Minister Szyszko zapowiedział: „Jeśli chodzi o tworzenie sieci Natura 2000 w Polsce, to zobaczycie – jeszcze mile Was zaskoczę”. W 3 tygodnie później zostało przesłane do Komisji Europejskiej zgłoszenie partii 41 nowych obszarów oraz propozycja korekty granic (przede wszystkim powiększenia) kolejnych 8. Biorąc pod uwagę skalę polskich braków, było to niewiele. Można to jednak traktować jako pierwszą jaskółkę…

 
 Stada gęsi nad stawami w proponowanym ptasim obszarze Natura 2000 "Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem"
Fot. Andrzej Kepel

23 listopada br. na stronie Ministerstwa pojawiła się kolejna jaskółka – lista 11 nowych obszarów z regionu alpejskiego. Zaopatrzono ją komentarzem, że jest to lista „do konsultacji międzyresortowych”. Znalazło się na niej 11 cennych obszarów z Shadow List. Nie są to wszystkie brakujące obszary z regionu alpejskiego (nie uwzględniono np. kilku dolin rzecznych czy obszarów proponowanych dla ochrony nietoperzy). Tym niemniej dla części sieci chroniącej polską część Karpat (które do tego regionu są zaliczane) dodanie tych obszarów stanowiłoby znaczącą poprawę.

Już nie pojedyncza jaskółka, ale całe ich stado, zjawiło się na stronie Ministerstwa 1 grudnia br. „Do konsultacji” zamieszczono tam listę 76 obszarów proponowanych dla ochrony ptaków. 70 z nich to obszary nowo zgłaszane (w zasadniczej większości – z Shadow List). Kolejne 6 to propozycje zmiany (przede wszystkim poszerzenia) granic obszarów zgłoszonych w roku 2004. Gdyby wszystkie te propozycje zostały przyjęte, polska część sieci wyznaczona dla ochrony ptaków znacząco zbliżyła by się do proponowanej przez ornitologów na podstawie aktualnego stanu wiedzy. Problemem mogą być jeszcze różnice w przebiegu granic pomiędzy obszarami, które zamieszono na konsultowanej liście lub które utworzono w roku 2004, a propozycjami z Shadow List. Obecnie skala i znaczenie tych korekt są analizowane (już widać, że niektóre zostały dość radykalnie zmniejszone w stosunku do propozycji bazujących na danych ornitologicznych). Pojawił się jednak nareszcie materiał (propozycja), który może stanowić przedmiot merytorycznej dyskusji. Zachęcamy więc wszystkich, którzy znają te proponowane obszary, aby przeanalizowali propozycje ze stron internetowych i zgłosili ew. uwagi do Ministerstwa oraz organizacji przyrodniczych pracujących nad Shadow List.

Oczywiście, zamieszczenie list „do konsultacji” na stronie internetowej Ministerstwa nie musi oznaczać powołania, czy zgłoszenia do Komisji tych obszarów. Bywało już, że obiecujące listy następnie „znikały”. Jednak takie konsultacje są koniecznym etapem rozszerzenia sieci. Mogą więc być zwiastunem wyczekiwanych, pozytywnych decyzji. Pozostaje trzymać kciuki i czekać na owoce tych działań.

Andrzej Kepel