Przyszłoroczne konkursy przyrodnicze pod hasłem „Sieć Natura 2000”

W roku szkolnym 2009/2010 tematyka konkursów przyrodniczych, organizowanych od kilkunastu lat przez PTOP „Salamandra”, nawiązywać będzie do sieci Natura 2000. Pragniemy w ten sposób przybliżyć uczniom tę problematykę.


Wychodząc naprzeciw prośbom nauczycieli i przyszłych uczestników, aby zakres tematyczny konkursów był znany jeszcze przed wakacjami, podajemy dokładne tematy poszczególnych konkursów:

 

- Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich – „Siedliska leśne chronione w ramach sieci Natura 2000

 

Pytania konkursowe dotyczyć będą głównie roślin związanych z siedliskami leśnymi chronionymi w ramach Natura 2000, występującymi w naszym kraju. Wymagana będzie także znajomość rozmieszczenia tych siedlisk w Polsce. Siedliska te wymienione są w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory).

 

Typy siedlisk oraz i ich opisy przedstawione są w „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków – Tom 5”, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php.

 

 

- Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych - „Gatunki zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000 (z wyjątkiem ptaków)”

 

Pytania dotyczyć będą głównie wyglądu, zwyczajów oraz rozmieszczenia zwierząt występujących w naszym kraju, wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory).

 

Gatunki tych zwierząt oraz ich opisy przedstawione są w „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków – Tom 6”, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Dla finalistów przewidujemy jak zwykle bogaty zestaw nagród!

 

Dokładne regulaminy rozsyłane będą do szkół oraz dostępne na naszej stronie internetowej we wrześniu.

 

Ewa Olejnik