Natura 2000 w fotografii

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO przebiegać będzie pod hasłem Natura 2000. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane na terenie Polski, przedstawiające zwierzęta lub rośliny należące do gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000.

 

Z najlepszych prac powstanie jak zwykle wystawa pokonkursowa, na której, oprócz zdjęć, znajdą się też podstawowe informacje na temat sieci Natura 2000.

 

Zdjęcia nadsyłać można do biura „Salamandry” do 30 września br.

 

Osoby pragnące wziąć udział w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z  poniższym regulaminem FOTO-EKO 2009.

 

 

Ewa Olejnik

 


 

 

REGULAMIN

Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane na terenie Polski, przedstawiające zwierzęta lub rośliny należące do gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000.

Gatunki te wymienione są m.in. w „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków” (Tom 6, 7, 8 i 9), dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php.

 

W Konkursie występuje podział na kategorie:

  • rośliny

  • zwierzęta

W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe. Technika wykonania zdjęć dowolna. Fotomontaż jest zabroniony.

Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie siedem prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno.

Prace powinny mieć formę odbitek lub wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od ok. 20x30 cm do ok. 30x40 cm.

Przesyłanych prac nie należy podklejać.

Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł, nazwę gatunku, którego dotyczy zdjęcie, nazwę kategorii oraz godło autora (w formie słowa i liczby).

Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę, w której prosimy umieścić kartkę z danymi autora – imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz nr telefonu i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie. Do koperty tej należy także włożyć zaadresowaną do siebie, pustą kopertę ze znaczkiem. Zostanie ona wykorzystana do wysłania informacji o wynikach konkursu.

Prace prosimy pakować w sztywne koperty.

W każdej kategorii nagradzane są dwie najlepsze prace, którym jury przedziela I i II miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac.

Laureaci I i II miejsca sami dokonują zakupu nagród (sprzęt fotograficzny i przyrodniczy). Zakup ten jest następnie refundowany przez PTOP „Salamandra” do kwoty, której wysokość zostanie laureatom  podana wraz z informacją o wynikach konkursu.

Nadsyłając prace na FOTO-EKO 2009 i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez PTOP „Salamandra”. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora.

W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o konkursie).

Autor może ponadto wyrazić zgodę na jednorazową, nieodpłatną publikację nadesłanych prac w wydawnictwach „Salamandry” niezwiązanych z konkursem, umieszczając dodatkowo w kopercie ze swoimi danymi podpisane oświadczenie: „Udzielam PTOP „Salamandra” na czas nieograniczony licencji do jednorazowej, nieodpłatnej publikacji moich zdjęć nadesłanych na konkurs FOTO-EKO 2009 w wydawnictwach Towarzystwa”. Brak takiego oświadczenia oznacza brak zgody autora na publikację zdjęć w materiałach niedotyczących konkursu.

W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.

Zdjęcia ptaków przy gniazdach oraz nietoperzy w schronieniach, wykonane z odległości mogącej powodować zaniepokojenie tych zwierząt, nie będą przez jury rozpatrywane.

Nadesłane prace nie będą zwracane.

Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, najpóźniej na początku listopada.

Termin nadsyłania prac – 30 września 2009 r.

Zdjęcia należy nadsyłać pod adresem:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

ul. Szamarzewskiego 11/6,

60-514 Poznań

 

GŁÓWNY SPONSOR KONKURSU - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU