Zapraszamy do udziału w FOTO EKO 2010!

Tradycyjnie już, PTOP „Salamandra” zaprasza wszystkich miłośników uwieczniania naturalnego piękna, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO EKO. 


Naszemu konkursowi corocznie przyświeca edukacyjny cel –  pokazać ludziom (głównie – dzieciom i młodzieży) różnorodność i piękno polskiej przyrody. Z ponad stu najciekawszych zdjęć nadesłanych na konkurs tworzymy wystawę, którą udostępniamy zainteresowanym instytucjom (głównie – szkołom). Zwykle też eksponujemy ją jesienią na terenie Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu.

Od kilku lat obserwujemy, iż większość nadsyłanych do nas prac to zdjęcia ptaków. Zachęcamy do przysyłania fotografii przedstawiających gatunki reprezentujące także inne grupy systematyczne!


Poniżej szczegółowy regulamin FOTO EKO 2010:

 • Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (np. rośliny, zwierzęta lub krajobrazy).
 • W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe. Technika wykonania zdjęć dowolna. Fotomontaż jest zabroniony.
 • Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie siedem prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno.
 • Prace powinny mieć formę odbitek lub wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od ok. 20x30 cm do ok. 30x40 cm.
 • Przesyłanych prac nie należy podklejać.
 • Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora (w formie słowa i liczby).
 • Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę, w której prosimy umieścić kartkę z danymi autora – imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz nr telefonu i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie. Do koperty tej należy także włożyć zaadresowaną do siebie, pustą kopertę ze znaczkiem. Zostanie ona wykorzystana do wysłania informacji o wynikach Konkursu.
 • Prace prosimy pakować w sztywne koperty.
 • W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w Konkursie. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac.
 • Laureaci I, II i III miejsca sami dokonują zakupu nagród (sprzęt fotograficzny i przyrodniczy). Zakup ten jest następnie refundowany przez PTOP „Salamandra” do kwoty, której wysokość zostanie laureatom  podana wraz z informacją o wynikach Konkursu.
 • Nadsyłając prace na FOTO-EKO 2010 i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez PTOP „Salamandra”. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora.
 • W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w Konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o Konkursie).
 • Autor może ponadto wyrazić zgodę na jednorazową, nieodpłatną publikację nadesłanych prac w wydawnictwach „Salamandry” niezwiązanych z Konkursem, umieszczając dodatkowo w kopercie ze swoimi danymi podpisane oświadczenie: „Udzielam PTOP „Salamandra” na czas nieograniczony licencji do jednorazowej, nieodpłatnej publikacji moich zdjęć nadesłanych na Konkurs FOTO-EKO 2010 w wydawnictwach Towarzystwa”. Brak takiego oświadczenia oznacza brak zgody autora na publikację zdjęć w materiałach nie dotyczących Konkursu.
 • W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.
 • Zdjęcia ptaków przy gniazdach oraz nietoperzy w schronieniach, wykonane z odległości mogącej powodować zaniepokojenie tych zwierząt, nie będą przez jury rozpatrywane.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.

Termin nadsyłania prac – 10 sierpnia 2010 r.

Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu, najpóźniej w drugiej połowie września. 

Zdjęcia należy nadsyłać pod adresem:
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań

SPONSORZY FOTO-EKO 2010 - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU ORAZ URZĄD MIASTA POZNANIA. DZIĘKUJEMY!

Ewa Olejnik