Rusza kolejna edycja FOTO-EKO

alt

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania przyrody do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na nową formę nadsyłania prac. Nie będziemy przyjmować zdjęć w postaci odbitek, tylko w formie elektronicznej (na CD, DVD lub poprzez mail). Podobnie jak w latach ubiegłych - laureaci I, II i III miejsca sami decydują o wyborze nagród.

Patronat medialny nad FOTO-EKO sprawuje Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRAPoniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin Konkursu. 


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ

FOTO-EKO 2011

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu, ul. Stolarska 7/3.
 2. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające rośliny lub zwierzęta dziko żyjące na terenie Polski.
 3. W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe.
 4. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie trzy prace. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno.
 5. Do konkursu nie będą dopuszczone zdjęcia ptaków przy gniazdach oraz nietoperzy w schronieniach, wykonane z odległości mogącej powodować zaniepokojenie tych zwierząt, a także fotomontaże. Prace uznane przez jury za należące do jednej z tych kategorii nie będą rozpatrywane.
 6. Prace należy nadsyłać w formie elektronicznej - na płycie CD lub DVD pod adresem: PTOP „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań (z dopiskiem ma kopercie „FOTO-EKO”), albo - e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , wpisując w tytule przesyłki swoje imię i nazwisko.
 7. Zdjęcia sugerujemy zapisywać w RGB. Format plików – TIF lub JPG, przy możliwie jak najmniejszym stopniu kompresji (najwyższej jakości), rozdzielczość - 300 dpi.
 8. Rozmiar zdjęcia w pliku powinien być możliwie duży, jednak plik z pojedynczym zdjęciem nie powinien być większy niż 12 Mb. Ponieważ odbitki na wystawę pokonkursową będą wykonywane w rozmiarze zbliżonym co najmniej do formatu A4, sugerujemy, by krótszy bok zdjęcia miał co najmniej 2300 pikseli.
 9. Autor odpowiada za jakość (w tym rozdzielczość, stopień kompresji i inne parametry techniczne) przesłanych zdjęć. Wady plików będą wpływały na ocenę pracy podobnie jak wady odbitek w przypadku oceny prac na papierze.
 10. W liście załączonym do płyty lub w e-mailu należy podać: tytuły prac, przyporządkowane do nazw plików, a także dane autora – imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych zdjęć i posiada się do nich pełne prawa autorskie. Można także dodać oświadczenie, o którym mowa w ust. 18 Regulaminu. W przypadku przesyłania zdjęć drogą mailową prosimy podać wymagane dane na formularzu, który należy dołączyć do maila. Formularz do pobrania TUTAJ.
 11. Zalecamy, by w parametrach plików wpisać pełne tytuły pracy oraz imię i nazwisko oraz adres e-mailowy autora.
 12. Jury konkursu do czasu ustalenia werdyktu nie będzie miało dostępu do tytułów prac ani pozostałych informacji dostarczonych przez autorów, nie będą więc one brane pod uwagę przy ocenie. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 13. W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w Konkursie. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac.
 14. Laureaci I, II i III miejsca sami dokonują wyboru nagród (sprzęt fotograficzny). Zakup zostanie sfinansowany lub zrefundowany przez PTOP „Salamandra” do kwoty, której wysokość zostanie laureatom podana wraz z informacją o wynikach Konkursu. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają wartościowe publikacje przyrodnicze. Minimalna łączna wartość nagród to 4 000 zł.
 15. Nadsyłając prace na FOTO-EKO i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez PTOP „Salamandra”. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i aktualizacji.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora.
 17. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w Konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o Konkursie).
 18. Autor może ponadto wyrazić zgodę na jednorazową, nieodpłatną publikację nadesłanych prac w wydawnictwach „Salamandry” niezwiązanych z Konkursem, nadsyłając dodatkowo oświadczenie: „Udzielam PTOP „Salamandra” na czas nieograniczony licencji do jednorazowej, nieodpłatnej publikacji moich zdjęć nadesłanych na Konkurs FOTO-EKO 2011 w wydawnictwach Towarzystwa”. Brak takiego oświadczenia oznacza brak zgody autora na publikację zdjęć w materiałach nie dotyczących Konkursu.
 19. W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.
 20. Wszelkie informacje lub egzemplarze autorskie wysłane za pomocą e-maila lub Poczty Polskiej pod jeden z adresów podanych przez autora zgodnie z ust. 9 lub 14 Regulaminu uznaje się za skutecznie przekazane.
 21. Z ok. 100 najciekawszych prac utworzona zostanie wystawa pokonkursowa. Będzie ona prezentowana m.in. w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO (22-25 listopada 2011 r.).
 22. Termin nadsyłania prac – do 23 września 2011 r. (liczy się data wpływu pracy do biura lub na serwer PTOP „Salamandra”).
 23. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu. Wyniki Konkursu, prace nagrodzone oraz lista prac zakwalifikowanych na wystawę zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTOP „Salamandra” http://www.salamandra.org.pl/fotoeko.html najpóźniej 23 października 2011 r.


Ewa Olejnik