O projekcie

Ochrona populacji nietoperzy poprzez stworzenie sztucznych schronień na terenie Nadleśnictwa Bełchatów.

Lokalizacja inicjatywy: Projekt realizowany będzie na terenie lasów Nadleśnictwa Bełchatów, w powiecie bełchatowskim.

Obszar objęty projektem znajduje się w pobliżu największej w Polsce kopalni odkrywkowej węgla brunatnego oraz elektrowni Bełchatów, co ma znaczący wpływ na stan tamtejszych lasów. Zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych, odwodnienie gruntów oraz wylesienia spowodowane powiększaniem terenu kopalni odkrywkowej decydują o specyficznym charakterze prowadzonej gospodarki leśnej. Specyfika terenów poprzemysłowych oraz odwodnienie gruntów uniemożliwiają w chwili obecnej prawidłowy wzrost drzew, osiąganie prawidłowych przyrostów i określonego, sędziwego wieku. W związku z tym drzewostany te charakteryzują się znikomym udziałem starych, dziuplastych drzew stanowiących naturalne schronienia dla nietoperzy i innych zwierząt. Czynniki te oraz znaczny udział młodych drzewostanów sprawia, że nietoperze mają utrudniony dostęp do naturalnych schronień w postaci dziupli lub uchyłków kory, będących miejscem ich schronienia oraz rozrodu. Tym samym, mimo istnienia dogodnych żerowisk dla tych ssaków, tereny wokół Bełchatowa są trudnym do samodzielnego skolonizowania obszarem dla nietoperzy. Mimo to występuje tu co najmniej kilka gatunków tych ssaków, w tym chronione prawem europejskim.

 

W projekcie założono budowę i montaż budek dla nietoperzy w liczbie 200 sztuk w trzech skupiskach znajdujących się przy duktach leśnych na terenach młodego drzewostanu. Część z nich zostanie powieszona w pobliżu wytyczonych ścieżek edukacyjnych, przez co zwiększy się społeczny odbiór inicjatywy. Przy siedzibie Nadleśnictwa Bełchatów bądź przy Izbie Edukacji Ekologicznej zostanie ustawiona tablica informacyjna dotycząca podjętej inicjatywy.

 

Dwukrotne przeprowadzony będzie monitoring zawieszonych budek pod kątem oceny stopnia ich zasiedlenia przez nietoperze.

Sporządzona zostanie dokumentacja zawierająca ocenę projektu oraz wyniki monitoringu zasiedlenia budek.

 

Oczekiwanym rezultatem przeprowadzenia projektu będzie poprawienie warunków bytowych nietoperzy na terenie lasów Nadleśnictwa Bełchatów, co skutkować może zwiększeniem liczebności nietoperzy oraz dostępnych do ich dyspozycji schronień na obszarze objętym projektem. Uwrażliwienie i zwrócenie uwagi miejscowej ludności na problem ochrony poszczególnych gatunków oraz przeprowadzenia koniecznych działań w celu poprawy warunków ich bytowania.

 

Inicjatywy obywatelskie

Nietoperze - Bełchatów