PRZEKAŻ 1% PODATKU
NA RATOWANIE DZIKIEJ PRZYRODY!

Jeśli przyroda jest dla Ciebie ważna, zachęcamy do wsparcia działań naszego Towarzystwa. Można to zrobić m.in. przekazując na ten cel 1% podatku. PTOP „Salamandra” już od ponad 26 lat chroni zagrożone gatunki oraz miejsca cenne przyrodniczo. Przez ten czas udało się nam uratować tysiące zwierząt z różnych gatunków, doprowadzić do zachowania wielu cennych przyrodniczo miejsc, wpływać na poprawę przepisów i skuteczność ich przestrzegania, przywrócić kilka wymarłych w kraju lub regionie gatunków, zrealizować wiele kampanii edukacyjnych... 

Dotychczasowe wykorzystanie 1%

Dzięki wsparciu z 1% udało się nam między innymi:

  • przywrócić polskiej przyrodzie susła moręgowanego (gatunek naziemnej wiewiórki, która wymarła w Polsce, a obecnie dzięki nam znów zadomowiła się na kilku stanowiskach);
  • przywrócić Polsce Północno-Zachodniej popielicę (ten nadrzewny ssak wyginął w tej części kraju, a obecnie zamieszkuje już 3 duże kompleksy leśne).

Wsparcie z 1% podatków zapewnia nam też niezależność oraz umożliwia prowadzenie licznych interwencji przyrodniczych, kontrolowanie działań administracji oraz starania na rzecz poprawy polskiego prawa ochrony przyrody

W roku 2019 z tytułu wpłat z 1% podatku otrzymaliśmy 44.720,56 zł. Środki te przeznaczaliśmy głównie na działania interwencyjne, w tym zwłaszcza związane z nietoperzami. Liczba zgłoszeń dotyczących tych zwierząt była w ubiegłym roku szczególnie duża. Powodem była nieuzasadniona panika – efekt nagłośnionych przypadków europejskiej wścieklizny nietoperzowej. Dzięki uruchomionemu całodobowemu numerowi alarmowemu i szybkim reakcjom specjalistów udało się nam uratować co najmniej kilkanaście kolonii rozrodczych oraz setki pojedynczych mroczków, borowców, karlików, nocków czy gacków. Działania te były wspierane przez WFOŚiGW w Poznaniu i Urząd Miasta Poznania, ale to nie wystarczało i konieczny był zmaczący udział środków własnych. Dzięki wpłatom z 1% mogliśmy także kontynuować program przywracania w Polsce susła moręgowanego. Przeprowadziliśmy m.in. wsiedlenie kolejnej grupy susłów na Dolnym Śląsku i zrealizowaliśmy monitoring efektów dotychczasowych działań. Także część programów edukacyjnych była prowadzona wyłącznie lub częściowo z wpłat z jednego procenta podatków. Znaczące wsparcie z tego źródła uzyskało także na swoje prace nasze Koło Nadnoteckie. Części uzyskanych środków jeszcze nie wydaliśmy i będziemy z nich korzystać w roku 2020. Dziękujemy!

Na co zbieramy w roku 2020?

Jeśli któreś z naszych przedsięwzięć jest szczególnie bliskie Twojemu sercu, możesz zdecydować, że środki z Twojego wsparcia zostaną przeznaczone właśnie na nie. Wystarczy w odpowiednim polu formularza PIT przeznaczonym na „cel szczegółowy” wpisać jedno z poniższych haseł: 

  • nietoperze” – różne działania związane z ochroną nietoperzy;
  • susły” – przywracanie Polsce susłów moręgowanych;
  • popielice” – przywracanie i ochrona popielic w Polsce NW;
  • "chomik" - ochrona chomika europejskiego - najbardziej kolorowego ssaka naszej fauny;
  • żółwie błotne” – ochrona jedynego rodzimego gatunku żółwia na terenie Wielkopolski;
  • edukacja” – różnorodne działania związane z edukacją przyrodniczą (np. kampanie medialne, strona internetowa, prelekcje, publikacje).

Można także wesprzeć działania naszych kół regionalnych (wpisując nazwę danego koła w rubryce formularza PIT dotyczącej celu szczegółowego).

Jeśli żaden konkretny cel nie zostanie wskazany, pieniądze będziemy przeznaczać na te działania, które będą wymagały najpilniejszego wsparcia.

Jak to zrobić?

Rozliczając się z urzędem skarbowym za ubiegły rok w odpowiednich polach formularza PIT wpisujemy kwotę równą 1% wartości obliczonego podatku, zaokrąglając ją w dół do pełnych dziesiątek groszy, oraz nr KRS PTOP "Salamandra": 0000117212. Można dodatkowo wpisać jeden z podanych wyżej celów szczególnych. Warto także zaznaczyć zgodę na przekazanie nam danych o wpłacających (będziemy mogli podziękować). Resztę zrobi urząd skarbowy.

Emeryci i renciści, za których PIT wypełnia organ rentowy (np. ZUS) mogą przekazać 1% podatku przesyłając do końca kwietnia 2020 r. do swojego urzędu skarbowego wypełniony bardzo prosty formularz PIT-OP. Można to zrobić w sposób tradycyjny na papierze lub za pomocą serwisu interentowego. Wszystkie informacje i formularze są dostępne TUTAJ. Adres swojego urządu skarbowego można znaleźć np. TUTAJ.

Osoby korzystające z usługi Twój e-pit w otrzymanym formularzu będą miały automatycznie wpisaną orgnizację, którą wsparły w poprzednim roku. Jeśli ktoś chce zmienić lub dopisać orgniazację do formularza, może to zrobić kierując się prostą instrukcją dostępną TUTAJ.

Zachęcamy też do rozliczania się za pomocą programu lub serwisu on-line, do których linki zamieszczamy poniżej.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

WSPIERAJĄ NAS