Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ochrona zimowisk nietoperzy na terenie fortyfikacji poznańskich

Nocek rudy (Myotis daubentoni)

Nocek rudy (Myotis daubentoni)
Fot. Andrzej Kepel

7 marca 1996 r. odbyło się w poznańskim Urzędzie Miejskim zorganizowane przez nas spotkanie dotyczące ochrony zimowisk nietoperzy w fortyfikacjach poznańskich. Przybyli na nie przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, organizacji społecznych, użytkownicy fortów oraz biolodzy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Przedstawiliśmy podstawowe informacje na temat historii fortyfikacji poznańskich, ich obecnego stanu oraz walorów przyrodniczych. Omówiliśmy także biologię nietoperzy, wyniki dotychczasowych badań nad tymi zwierzętami w Poznaniu oraz stan wiedzy mieszkańców naszego miasta na temat tych ssaków. Zaprezentowaliśmy założenia naszego planu działań ochronnych w fortyfikacjach poznańskich. Zasadniczą częścią spotkania była dyskusja z udziałem zaproszonych gości; rozmawiano o możliwościach wspólnej realizacji tego planu.

Główne wnioski, co do których zgodzili się wszyscy uczestnicy dyskusji, to:
- istnieje pilna potrzeba podjęcia energicznych działań ochronnych, dotyczących fortyfikacji poznańskich;
- skuteczna ochrona obiektów fortecznych wymaga współdziałania wszystkich właściwych organów władz państwowych i samorządowych, użytkowników i organizacji społecznych;
- należy utworzyć zespół roboczy, w skład którego weszliby przedstawiciele wszystkich zainteresowanych podmiotów. Zespół ten koordynowałby wszelkie działania związane z użytkowaniem i ochroną fortów;
- PTOP „Salamandra” podjęło się koordynacji tworzenia takiego zespołu i do nas należy kierować propozycje dotyczące składu tej grupy.

Poza tym, podczas dyskusji pojawiły się liczne pomysły i padły propozycje konkretnych rozwiązań. Przykładowo: rozważano możliwość zmniejszania czynszu za dzierżawę fortu o kwoty wydawane przez użytkowników na działania ochronne w tych obiektach. W większości propozycje te wymagają głębszego sprecyzowania i podjęcia odpowiednich decyzji przez stosowne władze.

Było to pierwsze spotkanie tak szerokiego grona, dotyczące problemów ochrony i zagospodarowania poznańskich obiektów fortecznych.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.