Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Opinie i ekspertyzy

Głos organizacji przyrodniczych jest coraz częściej poważnie brany pod uwagę przy opracowywaniu projektów aktów prawnych, różnych planów i programów. Choć liczba przesyłanych nam do zaopiniowania dokumentów jest mniej więcej stała (do kilku tygodniowo), coraz częściej widzimy, że nasze opinie są czytane i poważnie brane pod uwagę.

Pod koniec roku 2007, negatywnie oceniając projekty 2 rozporządzeń Ministra Środowiska przygotowanych do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, zaproponowaliśmy własne projekty tych rozporządzeń. W marcu 2008 r. na stronie internetowej Ministerstwa ukazały się nowe wersje tych projektów – z przyjemnością stwierdziliśmy, że w znacznej mierze są one oparte o nasze propozycje.

Ostatnia spośród ponad 20 opinii i stanowisk opracowanych przez „Salamandrę” w pierwszych 3 miesiącach 2008 r. dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat do plantacji roślin energetycznych. W projekcie znalazły się propozycje dopłat do upraw obcych gatunków inwazyjnych, niebezpiecznych dla polskiej przyrody. Mamy nadzieję, że nasza opinia dotycząca skorygowania listy gatunków, których plantacje mogą być dofinansowywane, zostanie uwzględniona.

Andrzej KepelOdnowiona ścieżka

Od 1993 r. PTOP „Salamandra” opiekuje się zlokalizowanym na terenie Poznania Rezerwatem „Meteoryt Morasko” – przyrodniczą perełką naszego miasta. Co pewien czas odnawiamy elementy wytyczonej przez nas ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Pod koniec ubiegłego roku, oprócz standardowego naprawienia uszkodzonych barierek i pomostów, dokonaliśmy gruntownej renowacji tablic edukacyjnych.

Ewa Olejnik

Bobry policzone


Fot. Przemysław Wylegała

W styczniu, podczas specjalnie zorganizowanego w tym celu spływu kajakowego, liczyliśmy bobry na Wełnie – malowniczym dopływie Warty. Liczebność tych zwierząt szacowaliśmy na podstawie śladów ich obecności – tropów, tam, nor, stołówek i skupisk zgryzów. Na odcinku od Rogoźna do Obornik, o długości około 25 km, stwierdziliśmy obecność co najmniej 15 bobrzych rodzin, czyli około 50–60 osobników. W kilku miejscach zanotowaliśmy też obecność wydr. Przy okazji policzyliśmy ptaki wodne zimujące na tej rzece. Odnotowaliśmy m.in. około 550 krzyżówek, 20 łabędzi niemych, 9 zimorodków, 8 czapli siwych, 5 cyraneczek, oraz po 2 łyski i kokoszki. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną wykorzystane przy projektowaniu obszaru Natura 2000 w dolinie tej rzeki.Przemysław Wylegała
Andrzej BatyckiNa rzecz fok

Od czasu opublikowania listu Ericki Ceballos w poprzednim numerze Magazynu w sprawie polowań na foki w Kanadzie (zobacz: O ratunek dla kanadyjskich focząt - SALAMANDRA 2/2007), zaangażowaliśmy się w kampanię na rzecz wprowadzenia zakazu importu do Polski wszelkich produktów z fok oraz obrotu tymi produktami na terenie kraju. Staramy się informować na naszej stronie internetowej o najważniejszych wydarzeniach związanych z tą sprawą, i trzykrotnie przeprowadziliśmy małe kampanie informacyjne skierowane do mediów. Na początku marca gościliśmy w Polsce autorkę tego listu – zorganizowaliśmy jej spotkania z naukowcami zajmującymi się ochroną fok ze Stacji Morskiej na Helu, parlamentarzystami zainteresowanymi podjęciem w tej sprawie inicjatywy legislacyjnej, organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi kampanią na rzecz ratowania fok oraz dwa spotkania z zainteresowanymi przedstawicielami mediów. 10 marca na nasz wniosek Państwowa Rada Ochrony Przyrody wystosowała opinię popierającą wprowadzenie proponowanych zakazów. Działania te będziemy kontynuować.

Andrzej Kepel


Chronimy wilki w Polsce Zachodniej


Fot. Andrzej Kepel

PTOP „Salamandra” rozpoczyna nowy projekt! Tym razem chcemy pomóc odradzającej się w lasach Polski Zachodniej populacji wilka (Canis lupus). W ramach projektu zamierzamy prowadzić intensywne działania monitoringowe w celu możliwie jak najdokładniejszego określenia wielkości populacji tego drapieżnika. Ponadto zamierzamy podjąć działania na rzecz objęcia ochroną miejsc rozrodu wilka w tej części kraju. Projekt przewiduje również dużą kampanię edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zawodowo związanych z lasem.

Borys Kala

Wybór numeru

Aktualny numer: 1/2021

Aktualny numer