CITES - trochę nowości

Skończyła się 2-tygodniowa sesja Konferencji Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Podczas niej państwa będące sygnatariuszami Konwencji podjęły kilka istotnych decyzji.


Mimo że jak zawsze nie wszystkie zmiany przyjęte podczas Sesji są dobre dla przyrody i nie wszystkie dobre propozycje zostały przyjęte, jej ostateczne rezultaty można uznać za korzystne. Spośród kilkudziesięciu decyzji i rezolucji na szczególną uwagę zasługują:
 
 
 Fot. Andrzej Kepel
  • doprowadzenie do porozumienia wszystkich państw afrykańskich i przyjęcia decyzji, która co prawda dopuszcza sprzedaż państwowych zapasów kości słoniowej, zarejestrowanych przez państwa afrykańskie do końca ubiegłego roku, ale po zakończeniu tej sprzedaży wprowadza 9-letni okres zakazu międzynarodowego handlu kością słoniową i wprowadzania jakichkolwiek wyjątków. Okres ten ma m.in. umożliwić "oczyszczenie rynku", zapanowanie nad kłusownictwem oraz przeprowadzenie dokładnej oceny stanu poszczególnych populacji słoni w Afryce;
  • włączenie węgorza europejskiego do Załącznika II CITES;
  • odrzucenie amerykańskiej propozycji wyłączenia rysia rudego spod ochrony CITES, co mogłoby zagrozić innym gatunkom rysia (w tym euroazjatyckiemu), poprzez umożliwienie niekontrolowanego handlu rysimi skórami);
  • oficjalne dostrzeżenie specyfiki handlu internetowego chronionymi okazami i rozpoczęcie działań w kierunku zwiększenia skuteczności jego kontroli.

Poza oficjalną delegacją (2 przedstawicieli Ministerstwa Środowiska), na posiedzeniu Polskę reprezentowali także 4 przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przedstawiciele PTOP "Salamandra" koordynowali udział 10 osobowej grupy przedstawicieli CEEWEB (sieć organizacji przyrodniczych z Europy Centralnej i Wschodniej), prowadzącej działania edukacyjne i lobbingowe wspierające proprzyrodnicze decyzje Konferencji Stron. Podczas Konferencji ogłosiliśmy m.in. wyniki rocznego monitoringu handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt w 7 krajach naszej części Europy. Drukowana wersja raportu jest dostępna w biurze "Salamandry".

Andrzej Kepel