Zwierzęta pod lupą CITES

Mimo że niespełna 1/6 gatunków objętych Konwencją Waszyngtońską to zwierzęta, zdecydowanie ich ochrona budzi o wiele więcej zainteresowania i emocji niż zasady ochrony roślin. Nic więc dziwnego, że rozpoczynające się dziś (18 lipca) w Genewie 5-dniowe spotkanie Komitetu ds. Zwierząt CITES zgromadziło przedstawicieli znacznej część stron Konwencji oraz wielu obserwatorów
z organizacji pozarządowych.

  • Czy sztuczne gniazda zakładane na stepach Mongolii mogą na tyle przyczynić się do ochrony rarogów, że można zezwolić na odłowy tych ptaków do celów sokolniczych w krajach arabskich?
  • Czy należy zaproponować wszystkim państwom wprowadzenie całkowitego zakazu wewnątrzkrajowego handlu żółwiami słodkowodnymi pochodzącymi z wolności?
  • Czy rozwój hodowli ryb jesiotrokształtnych w celu uzyskiwania kawioru przyczynia się do ochrony tych ryb, czy jej szkodzi?
  • Jak sprawdzić, czy pozyskiwanie węży do celów komercyjnych (zwłaszcza w Azji) nie powoduje zagrożenia dla wielu gatunków?
  • Jakimi kryteriami kierować się, rozpatrując możliwość objęcia ochroną CITES zwierząt żyjących w morzach i użytkowanych rybacko?
  • Jakie minimalne standardy należy spełniać, transportując żywe zwierzęta w celach handlowych?
  • Czy Madagaskar skutecznie chroni zagrożone żaby z rodzaju Mantella i inne gatunki zwierząt występujących często wyłącznie na tej wyspie?

Komitet ds. Zwierząt to, obok Komitetu ds. Roślin, podstawowy organ naukowy Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Jego zadaniem jest rozważanie zagadnień merytorycznych i przygotowywanie opinii i propozycji decyzji dla Konferencji Stron oraz Komitetu Stałego Konwencji. Najbliższe dni będą ekspertom z całego świata przebiegały na intensywnych dyskusjach nad kilkudziesięcioma tematami, które znalazły się w planie tegorocznego spotkania. Podane wyżej punkty to tylko niewielka próbka pytań, na które będą musieli odpowiedzieć.

Udział krajów Unii Europejskiej w tegorocznym spotkaniu Komitetu ds. Zwierząt jest koordynowany przez delegację Polski, ze względu na trwającą prezydencję naszego kraju we Wspólnocie. Nic więc dziwnego, że delegacja ta liczy w tym roku aż 9 osób, w tym 7-osobowy zespół merytoryczny oraz 2 osoby wsparcia organizacyjno-technicznego.


„Wśród natłoku ważnych tematów trudno wskazać kilka, które szczególnie interesują Polskę. Biorąc pod uwagę naszą tegoroczną rolę, w szczególności będziemy się skupiać na tych sprawach, które interesują całą Unię Europejską. Są to np. zagadnienia dotyczące ochrony rekinów, węży, rarogów i kotowatych, zasady ranczingu, a także problemy związane z hodowlą ryb jesiotrowych i handlem kawiorem”, powiedział Karol Wolnicki – przewodniczący polskiej delegacji.

W przygotowaniach Polski do udziału w posiedzeniu Komitetu ds. Zwierząt uczestniczyło na zlecenie Ministerstwa Środowiska dwóch ekspertów z PTOP „Salamandra” – Andrzej Kepel (który wchodzi także w skład delegacji) oraz Borys Kala.