Projekt polityki ekologicznej państwa

PEP Dziś skończyły się prowadzone przez Ministerstwo Środowiska publiczne konsultacje projektu dokumentu: Polityka ekologiczna państwa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. PTOP „Salamandra” przesłała swoje uwagi.

Konsultacje trwały od 6 do 30 września. Pod koniec tego okresu (27 września) przeprowadzono także konferencję konsultacyjną w siedzibie Ministerstwa. Liczący wieleset stron zestaw dokumentów zawiera dużo ciekawych i w większości dość trafnych analiz obecnego stanu, zagrożeń i kierunków spodziewanych zmian w środowisku. Przede wszystkim jednak przedstawiono w nim proponowane priorytety i kierunki działania (interwencji) organów państwa w celu zapewnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Polski.

W ocenie specjalistów z PTOP „Salamandra” nie wszystkie z propozycji zawartych w projekcie, a związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną różnorodności biologicznej (te ocenialiśmy) są korzystne czy najlepsze z możliwych. Wielu istotnych i powtarzanych od lat postulatów w projekcie zabrakło (np. utworzenie „policji przyrodniczej” – połączenia dotychczas istniejących kilku straży z szerszymi kompetencjami, utworzenie jednolitego, centralnego rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom w posiadaniu i obrocie, wzmożenie przestrzegania międzynarodowych porozumień przyrodniczych, promowanie naturalnej retencji wody). Niektóre propozycje mogą wręcz przynieść więcej szkód niż pożytku i powinny być co najmniej obwarowane odpowiednimi zastrzeżeniami (np. promowanie małych elektrowni wodnych na polskich rzekach, budowa dużych wielofunkcyjnych zbiorników wodnych, promowanie sadzenia szybkorosnących gatunków drzew w „leśnych gospodarstwach węglowych”, zabudowa lub zalesianie nieleśnych siedlisk przyrodniczych, sztuczne zasilanie morskich plaż). Zastrzeżenia budzi także część z proponowanych wskaźników osiągania zakładanych celów. W niektórych wypadkach zaplanowano np. ogólnikowo „poprawę” (np. jakości wód) bez podania spodziewanych wartości liczbowych. W innych wskaźniki nie dotyczą efektu przyrodniczego (np. zmniejszania % siedlisk czy gatunków znajdujących się w „niewłaściwym stanie ochrony” wg kryteriów unijnych lub liczby gatunków krytycznie zagrożonych i narażonych na wyginięcie wg kryteriów IUCN), a jedynie skali podjętych działań administracyjnych (np. liczby zatwierdzonych dokumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000).

PTOP „Salamandra” zgłosiła ponad 30 uwag i propozycji zmian i uzupełnień do projektu Polityki oraz szereg zastrzeżeń do projektu prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu. Wiemy, że także inne organizacje przyrodnicze zgłaszały swoje uwagi. Z zainteresowaniem czekamy na kolejną wersję projektu, uwzględniającą wyniki konsultacji.


Z projektem, jego załącznikami oraz jego prognozą OŚ można się zapoznać TUTAJ.