Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej

„…woda nie jest produktem handlowym takim, jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie…”

W roku 2000 Parlament Europejski uchwalił tzw. Ramową Dyrektywę Wodną (Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej).


 
Dobry stan ekosystemów mokradłowych jest jednym z celów Dyrektywy. Na zdjęciu rozlewiska Średzkiej Strugi.
Fot. Przemysław Wylegała

Główny cel Ramowej Dyrektywy Wodnej to osiągnięcie "dobrego stanu wód" do roku 2015. Dobry stan wód oznacza nie tylko ich czystość, ale także prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i mokradłowych. Według Ramowej Dyrektywy Wodnej środowisko naturalne jest równoprawnym użytkownikiem wód, takim samym jak ludność, przemysł czy rolnictwo.

Istotnym elementem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej jest włączenie w ten proces społeczeństwa. Umożliwi to ludziom wpływ na treści opracowywanych programów działań oraz planów gospodarowania wodami, a w efekcie zmniejszenie konfliktów między decydentami a szeroko rozumianą społecznością.

Konsultacjom społecznym poddane zostaną trzy podstawowe dokumenty:

    * harmonogram i program prac,
    * przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej,
    * projekt planu gospodarowania wodami.


Szczegółowe informacje na temat udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW dla Regionu Wodnego Warty znajdują się na stronie Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przemysław Wylegała