Konkursy w roku szkolnym 2012/2013

Z uwagi na zainteresowanie uczniów i nauczycieli tematami przyszłorocznych (2012/2013) edycji organizowanych przez „Salamandrę” konkursów przyrodniczych, podajemy je jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego 2011/2012:

  • Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych - „Ptaki Polski (zagrożone wyginięciem)”. Tematyka konkursu obejmować będzie zagadnienia związane z występowaniem, wyglądem oraz charakterystycznymi cechami biologii gatunków ptaków podlegających w Polsce ochronie oraz wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

  • Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych - „Rośliny i zwierzęta mokradeł (zagrożone wyginięciem)”. Temat przewodni konkursu dotyczyć będzie gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie mokradeł w Polsce i podlegających w naszym kraju ochronie. Przez mokradła rozumiemy tu wszelkie ekosystemy wodne i ziemnowodne, czyli jeziora i inne zbiorniki wodne (w tym stawy, zbiorniki zaporowe, drobne naturalne zbiorniki wodne itd.), cieki (źródła, potoki, rzeki, strumienie, rowy i kanały), torfowiska, mokradła okresowe (w tym m.in. mułowiska i namuliska).

Dokładne informacje na temat terminów poszczególnych etapów konkursów zostaną zamieszczone na naszej stronie w drugiej połowie sierpnia.

Ewa Olejnik