Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Co nowego w ostoi „Stawy Kiszkowskie”

Już trzeci rok funkcjonuje nasza ostoja na stawach koło Kiszkowa. Prowadzone na tym obszarze regularne obserwacje pokazują, że jest to teren bardzo cenny przyrodniczo. Dotyczy to zwłaszcza ptaków, których skład gatunkowy jest tu stosunkowo dobrze poznany.

Jednym z wypuszczanych na wolność gatunków ptaków drapieżnych był trzmielojad

Jednym z wypuszczanych na wolność gatunków ptaków drapieżnych był trzmielojad
Fot. Przemysław Wylegała

Ponieważ wiosna tego roku była wyjątkowo sucha, poziom wody był nieco niższy niż w roku ubiegłym, ale i tak wiele ptaków osiedliło się w ostoi. Do najciekawszych zaliczyć można: błotniaki stawowe (Circus aeruginosus) – 3 pary, bąki (Botaurus stellaris) – 3 odzywające się samce, gęgawy (Anser anser) – 5 par, żurawie (Grus grus) – 1 para, perkozy rdzawoszyje (Podiceps griseigena) – 3–4 pary, kropiatki (Porzana porzana) – 1–2 pary. Gniazdowały też m.in.: perkozki (Tachybaptus ruficollis), zauszniki (Podiceps nigricollis), wodniki (Rallus aquaticus), remizy (Remiz pendulinus), krakwy (Anas strepera), cyraneczki (Anas crecca), krwawodzioby (Tringa totanus) i inne. Wiosną, a także w innych porach roku, wiele ptaków należących do różnych gatunków zatrzymywało się na stawach, aby żerować i odpoczywać.

W naszej ostoi żyje także wiele płazów. Widać to i słychać zwłaszcza wtedy, gdy stoi się nad brzegiem stawu. Spotkamy tu większość gatunków występujących w Polsce na nizinach, a ich liczebność jest znacznie wyższa niż na okolicznych terenach. Wspaniałych doznań mogą dostarczyć nam np. wieczorno-nocne koncerty setek kumaków nizinnych (Bombina bombina), ropuch zielonych (Bufo viridis) oraz żab (Rana sp.).

Wiosną osiedliły się tutaj także bobry (Castor fiber), które zamieszkują nory wykopane w grobli.

Aby ostoję uczynić bardziej atrakcyjną zarówno dla zwierząt, jak i ludzi, prowadzone są na jej terenie nasadzenia drzew i krzewów. Ubiegłej wiosny i jesieni posadziliśmy kilka tysięcy nowych sadzonek dzikich róż, głogów, lip, klonów i olsz. Przez cały czas dbamy też o zastawki piętrzące wodę. Wiosną zorganizowaliśmy akcję zbierania śmieci. Aby ułatwić poruszanie się po ostoi, wykonaliśmy też drewniane pomosty nad rowami opaskowymi.

Podczas Europejskich Dni Ptaków na terenie ostoi zorganizowaliśmy ognisko

Podczas Europejskich Dni Ptaków na terenie ostoi zorganizowaliśmy ognisko
Fot. Przemysław Wylegała

We wszystkich tych pracach udział biorą uczniowie ze Szkolnego Koła PTOP „Salamandra” Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kiszkowie, którym opiekuje się Pani Barbara Dziurban. W maju ogłosiliśmy w tej szkole konkurs plastyczny na pracę przedstawiającą naszą ostoję. Jury składające się z nauczycieli oraz przedstawicieli „Salamandry” musiało ocenić ponad 100 prac wykonanych różnymi technikami. Były wśród nich rysunki, akwarele, wycinanki, wyklejanki, a nawet makiety kiszkowskich stawów. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w końcu czerwca br. Wybór najlepszych prac był bardzo trudny, ostatecznie pierwsze miejsce przyznano Wacławowi Wojnowskiemu. Praca ta została uwieczniona na okolicznościowej widokówce.

Bardzo dobrze wypadły też zorganizowane przez nasze Towarzystwo Europejskie Dni Ptaków. 4 października w kiszkowskiej szkole przeprowadziliśmy prelekcję o wędrówkach ptaków oraz pokaz przezroczy o tematyce przyrodniczej. Ponadto przygotowana została wystawa fotograficzna pt. „Ptaki i ich siedliska w obiektywie”. Nauczyciele wraz z uczniami bardzo ładnie udekorowali salę, a dyrekcja szkoły zorganizowała smaczny poczęstunek (placki domowego wypieku) dla uczestników obchodów. Dodatkową atrakcją było wypuszczenie na wolność myszołowa (Buteo buteo), trzmielojada (Pernis apivorus) i płomykówki (Tyto alba), które przebywały dotychczas w poznańskim Nowym ZOO na rehabilitacji. Na zakończenie spotkania uczestnicy, a było ich ponad 50, przeszli nad stawy, gdzie czekało już na nich ognisko i kiełbaski. To był naprawdę udany dzień.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania „Stawów Kiszkowskich” oraz do pomocy w pracach na rzecz ich ochrony.

Paweł Śliwa

W ostatnim czasie pomocy finansowej w opiece nad ostoją udzieliła Unia Europejska. Nadleśnictwo Łopuchówko przekazało drewno do budowy pomostów, a nadleśnictwo Gniezno podarowało sadzonki drzew. Bardzo dziękujemy.Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.